Nowe zasady w budynku SP nr 10 w Gdyni od strony ul. Lubawskiej 4.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie uczniów uczęszczających do świetlicy:

 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych 0 A i 0 B należy przyprowadzić na zajęcia lekcyjne, które rozpoczynają się o godzinie 8.00 do głównego wejścia budynku Szkoły przy ul. Lubawskiej.
 • Prosimy pamiętać o ustalonych zasadach (dystansie społecznym).
 • Przed wejściem dziecka do budynku szkolnego należy skorzystać z domofonu. Po wejściu do budynku, dzieckiem zaopiekuje się Pracownik Szkoły (prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza dziecko). Proszę się nie martwić, w miarę potrzeby Pracownik Szkoły pomoże przebrać się Państwa dziecku w szatni i odprowadzi je do łazienki w celu umycia rąk, następnie zaprowadzi do właściwej sali na zajęcia lekcyjne. Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 8.00.
 • Po zajęciach należy korzystać z domofonu (podać imię, nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, stopień pokrewieństwa) i oczekiwać przed Szkołą na dziecko, które zostanie pod opieką Pracownika Szkoły odprowadzone do wyjścia.
 • Po zakończonych zajęciach, o godzinie 13.00 dzieci z oddziałów przedszkolnych zapisane do świetlicy szkolnej przejmie pod opiekę nauczyciel świetlicy.
 • W celu odebrania dziecka ze świetlicy należy również skorzystać z domofonu i podać imię nazwisko dziecka, stopień pokrewieństwa osoby odbierającej i poczekać przed budynkiem na przyprowadzenie dziecka przez Pracownika Szkoły.
 • UCZNIOWIE Z KLAS I – III
 • Uczniowie z klas I-III wchodzą do i wychodzą z budynku „małej Szkoły” przez wejście od strony świetlicowego placu zabaw, przechodzimy tam przez furtkę od strony dziedzińca Szkoły.
 • Rozmowy z kierownikiem świetlicy, Ewą Gęsicką dotyczące zapisu dziecka do świetlicy, uzupełnienie brakujących podpisów lub innych ważne informacje dotyczące pobytu Państwa dziecka w świetlicy będą możliwe od godziny 8.10.
 • Bardzo proszę, pamiętajcie Państwo o ustalonych zasadach (dystansie społecznym).

Zasady zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie stosują się do zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem w przestrzeni publicznej.

W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.

Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń często myć ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.

Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

Świetlicę często wietrzymy (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

W szatni, w miarę możliwości uczniowie korzystają z co drugiego wieszaka.

W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności dwóch wychowawczyń, następuje podział na mniejsze grupy świetlicowe (dysponujemy czterema pomieszczeniami dla uczniów klas I – III), aby ograniczyć liczebność uczniów w grupach.

Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący oraz papierowe ręczniki do dokładnego osuszenia dłoni zapewnia szkoła.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym temperaturę ciała wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę (powyżej 37,5 stopni C), kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 101 na piętrze dla uczniów klas I – III oraz sala nr 10, na parterze, przy szatni – dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, zapewniając temu uczniowi minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadamia Rodziców, którzy są zobligowani do odebrania telefonu ze Szkoły lub w razie braku możliwości odebrania w tym momencie, do jak najszybszego oddzwonienia. Rodzic zobowiązany jest do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

W razie konieczności nauczyciel dzwoni na numery kontaktowe do Rodziców/Opiekunów podane w karcie zapisu dziecka do świetlicy lub uzyskane przez dziennik elektroniczny.

Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.

W miarę możliwości nauczyciele świetlicy będą prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni (spacery rekreacyjne po okolicy, pobyt na świetlicowym placu zabaw).

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.

Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków etc.) oraz telefonów (jeżeli Rodzic sobie życzy, aby dziecko miało przy sobie telefon, na czas pobytu w świetlicy powinien on być wyłączony i spakowany w plecaku).

Kontakt w pilnych sprawach dotyczący dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz ewentualnych pilnych rozmów z dzieckiem z klas: I – III możliwy jest pod nadzorem nauczyciela świetlicy pod numerem:

 • 58 623 06 33, wewnętrzny: 33 (portiernia w budynku przy ul. Lubawskiej 4) , należy poinformować nauczyciela świetlicy opiekującego się dziećmi z oddziałów przedszkolnych,
 • 58 623 06 33, wewnętrzny: 27 nauczyciele świetlicy mający pod opieką uczniów z klas I – III.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci

W tym roku szkolnym, ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i rodziców, spotkanie organizacyjne świetlicy niestety nie może się odbyć. 

Kontakt z kierownikiem świetlicy: swietlica@sp10gdynia.pl

Przepraszamy za utrudnienia, kierownik świetlicy Ewa Gęsicka

WAKACJE!

Jutro kończy się rok szkolny. Życzymy więc Wam wszystkiego najlepszego z tej okazji. Korzystajcie bezpiecznie z uroków lata i wracajcie zdrowi we wrześniu do szkoły.

Proponujemy Wam dziś taniec z piosenką…

Słuchajcie i …. wyginajcie śmiało ciało 😉

Niedługo rozpoczną się wakacje.  Aby wypoczynek się udał musi być przede wszystkim bezpieczny. Oto kilka rad i wskazówek, abyście wrócili cali i zdrowi.

A jeśli zobaczycie kogoś potrzebującego pomocy, lub sami będziecie mieć kłopot skorzystajcie z numerów alarmowych.

Obejrzyjcie filmik, który podpowie Wam, jak się zachować podczas letnich zabaw i wycieczek.