Informacje o naszej świetlicy

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni

O świetlicy
Świetlica dla uczniów z klas I – III czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30-17:00.
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia.

Nasza świetlica mieści się na pierwszym piętrze zabytkowego budynku adaptowanego na cele szkolne w 1927 roku.

Zajmujemy cztery pomieszczenia: salę nr 102 , w której przebywają dzieci z oddziałów przedszkolnych, oraz trzy pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III.

Szatnie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdują się na parterze budynku, zaś szatnia dla uczniów klas I-III na pierwszym piętrze.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają z toalet znajdujących się na pierwszym piętrze.

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.
Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą opieramy na wytycznych planu rocznego będącego wynikiem porozumienia pracowników świetlicy ze szkołą odnośnie obustronnego współdziałania.
Podstawę planu pracy świetlicy stanowią te dziedziny aktywności, które są systematycznie rozwijane w ciągu roku szkolnego oraz najważniejsze formy ich realizacji.
Zajęcia w świetlicy prowadzone są w 6 grupach wychowawczych liczących łącznie 150 dzieci.
Poprzez te zajęcia rozwijamy u dzieci: spostrzegawczość, pamięć, wyobraźnię, wyzwalamy aktywność poznawczą i twórczą, podnosimy sprawność fizyczną oraz kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, jakże ważną nie tylko w dzieciństwie, ale również w dorosłym życiu.
Dysponujemy dużą ilością gier planszowych, układanek, zabawek, gier edukacyjnych i mini biblioteką świetlicową.
Posiadamy zróżnicowany sprzęt sportowy wykorzystywany zarówno na sali gimnastycznej, jak i na podwórku.

Formy pracy z dziećmi w świetlicy:
– zajęcia żywego słowa,
– zajęcia umuzykalniające,
– zajęcia plastyczno-techniczne,
– zajęcia dydaktyczne,
– zajęcia ruchowe.

Organizacja pracy w świetlicy

1. W świetlicy organizowane są zajęcia w grupach wychowawczych;
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut
(czas trwania zajęć dostosowywany jest do potrzeb rozwojowych dzieci);
3. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców;
4. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz tygodniowym rozkładem zajęć.

Ramowy rozkład zajęć

6.30 – 8.30
Schodzenie się dzieci do świetlicy. Spożycie posiłku przez dzieci, które nie zdążyły w domu zjeść śniadania. Zajęcia ciche (gry i zabawy towarzyskie, czytelnictwo itp.);
8.30 – 9.00
Kontrola przygotowania do zajęć lekcyjnych, uzupełnianie ewentualnych braków,
pozostałe dzieci –  zajęcia ciche w kącikach zainteresowań;
9.00 – 10.00
Różnorodne formy zajęć tematycznych związane z hasłem tygodnia;
10.00 – 10.30
Czas na spożycie posiłku;
10.30 – 11.30
Gry i zabawy towarzyskie, czytelnictwo. Praca własna nauczyciela, uzupełnianie dokumentacji, przygotowanie materiałów do zajęć, bieżące kontakty z wychowawcami, pedagogiem,
czynności porządkowe;
11.30 – 12.30
Dyżur nauczycieli w stołówce szkolnej. Przygotowanie do obiadu, prowadzenie uczniów z grup 0
do stołówki szkolnej; pozostałe dzieci – zabawy w kącikach zainteresowań;
12.30 – 13.30
Zajęcia relaksacyjne. Wyciszanie dzieci poprzez słuchanie muzyki relaksacyjno – odprężającej
lub czytanej książki;
13.30 – 14.30
Pomoc w odrabianiu zadań domowych;
14.30 – 15.30
Rekreacja na świeżym powietrzu /w razie niesprzyjającej pogody – zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej. Różnorodne formy zajęć tematycznych związane z hasłem tygodnia;
15.30 – 16.00
Zajęcia dowolne, zgodnie z zainteresowaniami dzieci (gry i zabawy towarzyskie, planszowe, dydaktyczne, konstrukcyjne);
16.00 – 17.00
Porządkowanie sal, rozchodzenie się dzieci do domów.

Regulamin naszej świetlicy

Uczeń ma prawo do:
1. Zorganizowanej opieki.
2. Życzliwego traktowania.
3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
4. Opieki wychowawczej.
5. Poszanowania godności osobistej.
6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Uczeń jest zobowiązany do:
– Dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób.
– Informowania wychowawcy o wyjściu ze świetlicy.
– Posiadania pisemnej zgody rodzica/opiekuna lub wychowawcy na opuszczenie świetlicy.
– Nienagannego zachowania w czasie zajęć i po zajęciach.
– Dbałości o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.
– Poszanowania sprzętu, dbałości o zachowanie porządku i ładu.
– Oszczędnego gospodarowania materiałami, szanowania gier i innych przedmiotów znajdujących się w świetlicy.
– Starannego odrabiania zadań domowych.
– Udzielania pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
– Noszenia na terenie świetlicy zmiennego obuwia.
– Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Formy nagród w świetlicy:
– Pochwała opiekuna świetlicy.
– Pochwała przekazana wychowawcy klasy.
– Dyplom za wzorowe zachowanie.

Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy wychowanek może być ukarany:
– Upomnieniem opiekuna świetlicy.
– Upomnieniem opiekuna świetlicy w obecności grupy.
– Upomnieniem przekazanym w obecności wychowawcy klasy.